ΑΦΟΙ ΛΟΥΣΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

‘Εργο: Εγκατάσταση παραγωγής ζωοτροφών

Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 500 Ton

Δυναμικότητα διακίνησης: 30 Ton/h

Παραγωγή ζωοτροφών:  2-3 Ton/h


Εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών δυναμικότητα 2-3 Ton/h, με σιλό δημητριακών και αλευρωδών προϊόντων χωρητικότητας συνολικά 500 Ton, κυλινδρόμυλο ζωοτροφών, δοχεία δοσιμετρίας α’ υλών, δοσιμετρικό σύστημα με ζυγοχόανη, οριζόντιο αναμίκτη βιομηχανικόυ τύπου με σύστημα ταχείας εκκένωσης, δίκτυο μελάσας, σιλό ετοίμων προϊόντων, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC