ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε

‘Εργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης και συντήρησης δημητριακών
Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 20.000 Ton
Δυναμικότητα διακίνησης: 100 Ton/h
Ξήρανση: 20 Ton/h
Ψύξη: 2 Ψυκτικά μηχανήματα με δίκτυο μονωμένων αγωγών

Σιλό αποθήκευσης 20.000 Ton, με σύστημα διακίνησης 100 Ton/h, προκαθαρισμός, σύστημα συντήρησης προϊόντος στο σιλό με αερισμό και ψύξη, τηλεθερμομέτρηση, 2 σιλό υγρού 250 Ton έκαστον, σιλό ταχείας φορτωσης, φίλτρα χοάνης παραλαβής, 4 σιλό 150 Ton έκαστον, ημερησίας κατανάλωσης, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC
Εγκατάσταση Χρωματοδιαλογεα στην γραμμή καθαρισμού σκληρού σιταριού.