ΖΥΓΟΧΟΑΝΗ δοσιμετρίας αυτόματη, τετραγωνικής μορφής διαστάσεων

1250x1250x1000 από λαμαρίνα συγκολλητή επιβερνικωμένη με δύο

στρώσεις  αντισκωριακό και μιά στρώση  ρητινούχο χρώμα.

Χωρητικότητα 1,8 κυβικά μέτρα με κώνο εκκροής 67ο και στόμιο για προσαρμογή σύρτη.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Σύρτης αυτόματος πνευματικός 250x250mm

ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΕΣ ικανότητος 500 kg η κάθε μία.